Algemene voorwaarden

De merkgarage

Gevestigd te Kampen aan de Havikskruid 17;

Artikel 1:

Definities

a. Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.
b. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan: De Merkgarage.
c. Onder opdracht wordt verstaan het verzoek van de opdrachtgever aan de opdrachtnemer om tegen betaling werkzaamheden te verrichten.
d. Onder werkzaamheden wordt verstaan al hetgeen de opdrachtnemer ten behoeve van de opdrachtgever, binnen het kader van de aan opdrachtnemer verstrekte opdracht, maakt en/of onderneemt c.q. doet maken en/of doet ondernemen.

 

Artikel 2:

Toepasselijkheid

a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van en opdrachten aan De Merkgarage alsmede op alle overige overeenkomsten waarbij De Merkgarage partij is.
b. Van deze algemene voorwaarden kan niet worden afgeweken tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen.

 

Artikel 3:

Offertes

a. Alle door De Merkgarage verstrekte offertes zijn vrijblijvend. Dit geldt ook voor algemene aanbiedingen van De Merkgarage die vervat zijn in brochures, mailings en dergelijke.
b. Voor zover in de in het vorige lid genoemde aanbiedingen prijzen of tijdsbepalingen staan vermeld betreft dit slechts richtlijnen. In geen geval kunnen aan dergelijke prijzen of tijdsbepalingen rechten worden ontleend.
c. Tenzij anders vermeld zijn alle in het eerste lid van dit artikel genoemde offertes of aanbiedingen exclusief bijkomende kosten, waaronder bijvoorbeeld reis-, transport-, verzend- en koerierskosten.

 

Artikel 4: 

Opdrachten en wijzigingen 

a. Een opdracht wordt door de opdrachtnemer aanvaard door:

– hetzij de aanvaarding schriftelijk aan de opdrachtgever te bevestigen;
– hetzij de aanvaarding mondeling aan de opdrachtgever te bevestigen. 

b. Wijzigingen van een aanvaarde opdracht kunnen slechts met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van beide partijen worden doorgevoerd.
c. Eventuele meerkosten als gevolg van een wijziging in een opdracht komen ten laste van de opdrachtgever. Opdrachtnemer informeert opdrachtgever zo spoedig mogelijk over eventuele meerkosten.
d. Wijzigingen in de opdracht houdt in dat de oorspronkelijk overeengekomen levertijden komen te vervallen.

 

Artikel 5: 

Uitvoering van de werkzaamheden 

a. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is De Merkgarage niet gebonden aan enige tijdsbepaling.
b. In geval van overmacht of vertraging welke voor rekening of risico van opdrachtgever komt, komen overeengekomen tijdsbepalingen te vervallen.
c. Opdrachtgever zal telkens (al dan niet op verzoek van De Merkgarage) tijdig alle voor de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden noodzakelijke medewerking, gegevens en inlichtingen geven.

 

Artikel 6:

Inschakeling derden 

Indien zulks naar het oordeel van de opdrachtnemer redelijkerwijs noodzakelijk is voor een goede vervulling van de opdracht, dan wel indien zulks voortvloeit uit de aard van de opdracht, is opdrachtnemer gerechtigd om namens en voor rekening van opdrachtgever derden in te schakelen en/of opdracht tot levering van goederen en/of diensten te geven.

 

Artikel 7:

Prijzen

Tenzij anders overeengekomen luiden alle prijzen van De Merkgarage, vermeld in overeenkomsten, brochures, mailings, offertes, facturen, website,s en dergelijke, exclusief B.T.W. en in EUR.

Artikel 8:

Advieswerkzaamheden

a. De Merkgarage verricht advieswerkzaamheden naar beste kunnen en inzicht.
b. De Merkgarage is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit haar adviezen of voor schade voortvloeiende uit het opvolgen van door haar gegeven adviezen. 

 

Artikel 11:

Auteursrecht

a. Voor zover de werkzaamheden, diensten en producten van De Merkgarage enig werk van intellectuele eigendom opleveren (waaronder mede begrepen door De Merkgarage ontwikkelde merken, slogans, slagzinnen etcetera) berust dit eigendom exclusief bij De Merkgarage.
c. Door het geven van een opdracht tot openbaarmaking of verveelvoudiging van door de Auteurswet of enige andere wettelijke regeling op het gebied van intellectuele eigendom beschermde producten en of diensten, die door of namens opdrachtgever zelf ter beschikking zijn gesteld, verklaart de opdrachtgever dat geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en/of rechten van derden. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden uit dien hoofde, waaronder die voor directe en indirecte schade.
d. Opdrachtnemer is ten alle tijde gerechtigd de overdracht op te schorten indien en voor zover opdrachtgever nog openstaande schulden bij opdrachtnemer heeft. Voor zover rechten van intellectuele eigendom van derden in het geding zijn, zal de opdrachtnemer op verzoek van opdrachtgever, met deze derden overleg voeren om te bezien of volledige overdracht van intellectuele eigendom mogelijk is. Opdrachtnemer is gerechtigd voor het voeren van dergelijk overleg kosten aan opdrachtgever in rekening te brengen.
e. Indien opdrachtgever door het gebruik van door opdrachtnemer geleverde producten of diensten geconfronteerd wordt met een vordering van een derde uit hoofde van een intellectueel eigendomsrecht is opdrachtgever verplicht om opdrachtnemer terstond en in elk geval binnen 48 uur schriftelijk te informeren, bij gebreke waarvan opdrachtnemer niet langer verplicht kan worden opdrachtgever te vrijwaren tegen aanspraken van die derden. Opdrachtgever is verplicht aan opdrachtnemer alle relevante informatie te verschaffen en medewerking te verlenen welke noodzakelijk is voor het voeren van verweer door opdrachtnemer jegens derden. 

 

Artikel 12:

Betalingsvoorwaarden

a. De Merkgarage is gerechtigd direct na de totstandkoming van een overeenkomst 1/3 deel van de overeengekomen vergoeding vooruit te factureren. Vervolgens wordt er naar oplevering van het werk het resterende bedrag gefactureerd.
b. Betaling van de facturen van De Merkgarage dient zonder enige aftrek of schuldvergelijking plaats te vinden uiterlijk 14 dagen na factuurdatum. Indien betaling binnen die termijn uitblijft is de opdrachtgever in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling is vereist.
c. Bij niet tijdige, of slechts gedeeltelijke betaling van de factuurbedragen, is over het openstaande bedrag een rente van 1,5 % per maand verschuldigd vanaf de factuurdatum. Als maand geldt iedere maand of gedeelte van een maand na factuurdatum.
d. Buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. Deze kosten bedragen minimaal 15% van het openstaande factuurbedrag, exclusief de verschuldigde rente of, indien die hoger zijn, de werkelijke gemaakte kosten.

 

Artikel 13:

Eigendomsvoorbehoud

Door De Merkgarage geleverde diensten en producten blijven eigendom van De Merkgarage totdat alle door de opdrachtgever verschuldigde bedragen zijn voldaan.

 

Artikel 14:

Opeisbaarheid

a. De vorderingen van De Merkgarage op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar indien omstandigheden ter kennis komen die haar goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen, zoals bijvoorbeeld in geval van surseance van betaling, faillissement, beslaglegging onder of liquidatie van de opdrachtgever.
b. In de hiervoor genoemde gevallen is De Merkgarage bevoegd de verdere uitvoering van lopende opdrachten op te schorten dan wel lopende overeenkomsten te ontbinden, een en ander onverminderd het recht op schadevergoeding.

 

Artikel 15:

Reclame 

a. Reclames en/of klachten over werkzaamheden van De Merkgarage dienen plaats te vinden binnen 7 dagen na voltooiing van die werkzaamheden. Reclames en/of klachten dienen per e-mail dan wel bij aangetekend schrijven bij De Merkgarage te worden ingediend.
b. Indien reclames en/of klachten binnen de daarvoor gestelde termijn uitblijven, wordt De Merkgarage geacht aan al haar verplichtingen uit de opdracht c.q. de overeenkomst te hebben voldaan en is De Merkgarage niet langer verplicht reclames en/of klachten in behandeling te nemen.
c. Indien een reclame of klacht door De Merkgarage wordt erkend zal De Merkgarage, naar haar keuze, de tekortkoming herstellen dan wel de schade vergoeden met inachtneming van deze algemene voorwaarden.
d. Een reclame of klacht geeft de opdrachtgever geen recht om betalingsverplichtingen jegens De Merkgarage op te schorten of te verrekenen met andere facturen.

 

Artikel 16:

Aansprakelijkheid

a. Iedere aansprakelijkheid tot vergoeding van schade aan opdrachtgever is beperkt tot maximaal het bedrag van de voor de opdracht overeengekomen vergoeding.
b. De aansprakelijkheid van De Merkgarage is beperkt tot directe schade, tenzij sprake is van een opzet of grove schuld. De Merkgarage is niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst of andersoortige schade.
c. De Merkgarage is niet aansprakelijk voor eigen tekortkomingen dan wel tekortkomingen van derden, voor zover die tekortkomingen te wijten zijn aan omstandigheden die voor rekening of risico van opdrachtgever en/of derden komen.
d. De Merkgarage wordt door de opdrachtgever gevrijwaard tegen alle aanspraken van derden, van welke aard en uit welke hoofde dan ook.
e. De Merkgarage is niet aansprakelijk voor mogelijke schade als gevolg van het niet nakomen door opdrachtgever van het geven van de alle voor de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden noodzakelijke medewerking, gegevens en inlichtingen.

 

Artikel 17:

Annulering 

Indien de opdrachtgever een opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert voor of tijdens de aanvang van de overeengekomen werkzaamheden is de opdrachtgever, ter keuze van De Merkgarage, gehouden te vergoeden: 

– hetzij alle met het oog op de uitvoering van de opdracht reeds gemaakte kosten
– hetzij de overeengekomen vergoeding zulks onverminderd het recht op vergoeding van de overige door De Merkgarage in gevolge de annulering te lijden schade, kosten en rente.

 

Artikel 18:

Opschorting

a. De Merkgarage is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

– opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
– na het sluiten van de overeenkomst gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

– opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. b. In geval van opschorting van de werkzaamheden is De Merkgarage gerechtigd om, alvorens de werkzaamheden te hervatten, een bankgarantie of vooruitbetaling te vorderen ter verzekering van de overeengekomen vergoeding.

 

Artikel 19:

Wijziging en ontbinding 

a. Wijzigingen in de overeenkomst kunnen slechts schriftelijk, door beide partijen ondertekend, worden overeengekomen.
b. Ieder der partijen is gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden overeenkomstig de bepalingen van boek 6 het Nederlands Burgerlijk Wetboek.
c. Ontbinding laat onverlet het recht op schadevergoeding jegens de tekort geschoten partij.
d. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft De Merkgarage het recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan De Merkgarage zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.
e. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door De Merkgarage, zal De Merkgarage in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.
f. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor De Merkgarage extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.
g. Voorts is De Merkgarage bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
h. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van De Merkgarage op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien De Merkgarage de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
i. De Merkgarage behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 20:

Overmacht 

a. Indien als gevolg van overmacht de naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer of niet in volle omvang van De Merkgarage gevergd kan worden, is De Merkgarage gerechtigd de overeenkomst geheel of te dele te ontbinden en/of de uitvoering daarvan op te schorten, zonder enige verplichting tot schadevergoeding aan opdrachtgever.
b. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

 

Artikel 21:

Toepasselijk recht / bevoegde rechter 

a. Op alle offertes, opdrachten en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn is het Nederlands recht van toepassing.
b. Ingeval van geschillen is de bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag bij uitsluiting gerechtigd hiervan kennis te nemen.

 

 

Heb jij liever
persoonlijk contact?

06 23 79 92 08  
erwin@merkgarage.com

Erwin van Hensbergen - freelance UX en UI designer
De MerkGarage

© 2006 – 2023 – De MerkGarage  |  KvK: 05082824  |  BTW: NL002118758B93  |  Algemene voorwaarden

Heb jij liever
persoonlijk contact?

06 23 79 92 08  
erwin@merkgarage.com

Erwin van Hensbergen - freelance UX en UI designer
De MerkGarage

© 2006 – 2023 – De MerkGarage  |  KvK: 05082824  |  BTW: NL002118758B93  |  Algemene voorwaarden